Slovenčina
Objednávky nad 25€ - doprava ZADARMO!

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť: APN s.r.o., so sídlom Klinčeková 2569/2, 945 01 Komárno,

IČO: 47938781, zapísaná v Obchodnom registri Nitra vložka číslo:  37973/N

Prevádzka Kormorán Kitchen, Hadovská cesta 166, 945 01 Komárno

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. KORMORÁN KITCHEN poskytuje zákazníkom (spotrebiteľom) prostredníctvom svojich prevádzok služby donášky hotových jedál a nápojov za podmienok stanovených všeobecnezáväznými právnymi predpismi.

1.2 Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady pre služby a výrobky poskytované KORMORÁN KITCHENon zákazníkom.

1.3 Služba či výrobok má vadu, ak nie je poskytnutá riadne v dohodnutom množstve (hmotnosť) a kvalite (napr. teplota, akosť). V prípade ak nie je určená kvalita, služba či tovar má vadu ak nie je poskytnutá aspoň v bežnej kvalite primeranej a zodpovedajúcej charakteru poskytnutej služby alebo tovaru.

 

Článok II
Spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Reklamáciu je zákazník oprávnený uplatniť v prevádzke KORMORÁN KITCHENu, kde mu bola služba resp. tovar poskytnutý a to u vedúceho zmeny a v prípade jeho neprítomnosti u iného povereného zamestnanca resp. pracovníka. V prípade donášky je zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa údajov na stránke www.obedykomarno.sk resp. priamo u pracovníka donášky (kuriéra). Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po tom ako zistil vadu tovaru či služby a poskytnúť KORMORÁN KITCHENu všetku potrebnú súčinnosť na jej riadne a včasné vybavenie.

2.2 Zákazník je povinný v rámci reklamácie uviesť všetky potrebné skutočnosti ako čas poskytnutia tovaru či služby a predložiť všetky doklady súvisiace s reklamáciou (napríklad doklad o zakúpení).

2.3 V prípade reklamácie, ktorá sa týka jedla či nápoja poskytovaného KORMORÁN KITCHENom sa reklamácia považuje za platnú iba v tom prípade, ak ju zákazník uplatnil podľa povahy vady čo najskôr po tom, ako mal možnosť vadu zistiť. Reklamáciu nie je možné uplatniť ak z reklamovaného jedla či nápoja zákazník skonzumoval viac ako 25%, ibaže ide o objektívnu závažnú vadu. Neskonzumované jedlo či nápoj je zákazník povinný odovzdať pracovníkovi Kormorán Kitchen-u resp. kuriérovi bezodkladne s uplatnením reklamácie.

2.4 KORMORÁN KITCHEN vydá zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí zákazníkovi ihneď; najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Článok III
Spôsob vybavenia reklamácie

3.1 Vedúci zmeny resp. poverený zamestnanec v zmysle ods. 2.1 je povinný vybaviť reklamáciu zákazníka ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie služieb a tovarov doručovaných prostredníctvom donášky sa čas vybavenia reklamácie predlžuje o čas nevyhnutne potrebný pre opätovnú dopravu reklamovaného tovaru či služby.

3.2 Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie vady služby či tovaru, výmena tovaru či služby, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny, výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

3.3 V prípade donášky tovarov alebo služieb sa cena uhradená bezhotovostným prevodom ak ide o vybavenie reklamácie vrátením ceny, resp. poskytnutím zľavy z ceny, vracia späť na účet zákazníka podľa jeho určenia.

Článok IV
Spoločné ustanovenia

4. Reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.10.2020.

4.1 KORMORÁN KITCHEN je oprávnený tento reklamačný poriadok jednostranne zmeniť, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nové znenie reklamačného poriadku je záväzné dňom jeho zverejnenia v prevádzkach KORMORÁN KITCHENu.